Päiväkotimuskarit ja tasa-arvo

Joissakin päiväkodeissa järjestetään päiväkotihenkilöstön pitämien lauluhetkien lisäksi varhaisiän musiikinopettajan järjestämää tavoitteellista musiikkileikkikouluopetusta. Tällä hetkellä esimerkiksi Espoossa päiväkodeissa tapahtuvaan taiteen perusopetukseen osallistuu yli 1600 lasta, joista noin 60 tarvitsee tukea kasvuun ja oppimiseen ja satakunta on monikielisiä. Hoitopäivän aikana tapahtuvasta musiikkileikkikoulutoiminnasta on saatu hyviä kokemuksia, kun lapsia opetetaan silloin kun he ovat virkeimmillään, ja ilta-aika jää perheiden yhteiseksi rauhoittumisajaksi.

Nyt musiikkileikkikoulutoiminnan laillisuus kunnallisissa päiväkodeissa on päätynyt juridisen tarkastelun alle. Tutkinta koskee myös kaikkia muita päiväkodeissa opetettavia taiteita, kuten kuvataidetta, tanssia ja sirkusta. Tuskin mikään taideopetusta tarjoava tai käyttävä taho haluaa, että lapset päiväkodeissa joutuvat eriarvoiseen asemaan harrastustensa vuoksi.

Tarkoituksena on tuoda harrastukset lasten ja perheiden lähelle, helpottaa perheiden arkea sekä mahdollistaa harrastaminen myös kaikkein vähätuloisimmille tarjoamalla vapaaoppilaspaikkoja. Lisäksi päiväkodin henkilökunta saa kuin huomaamattaan yhdet lisäkädet päiväkotiin sekä uusia virikkeitä toimintaansa. Varhaisiän musiikinopettajat ry:n kokemuksien perusteella päiväkotimuskaritoiminta ei aseta lapsia eriarvoiseen asemaan. Kun toiminta järjestetään erilaisten perheiden tilanteet huomioon ottaen, se pikemminkin lisää tasa-arvoa.

Esimerkiksi Espoon musiikkiopistossa päiväkodeissa järjestettävästä musiikkileikkikoulutoiminnasta perittävään maksuun on mahdollista hakea vapaaoppilaspaikkaa ja niitä on myönnetty noin 80 lapselle. Näin on saatu mukaan  lapsia, jotka olisivat sosiaalisista syistä jääneet kokonaan musiikkileikkikoulutoiminnan ulkopuolelle.

Perheiden tilanne ja harrastusryhmien epäsopivat ajat saattavat tehdä iltaharrastuksiin osallistumisen vaikeaksi, jolloin hoitopäivän aikana tapahtuva muskaritoiminta tarjoaa lapsille ja perheille helposti saavutettavan mahdollisuuden laadukkaaseen musiikinopetukseen. Erityisesti näillä lapsilla on päiväkotimuskaritoiminnan ansiosta samanlaiset mahdollisuudet saada laadukasta taidekasvatusta muiden ikätovereidensa kanssa, jolloin musiikkileikkikoulu ehkäisee lasten eriarvoistumista jo varhaisessa vaiheessa.

Mikäli mahdollisuus taiteen perusopetukseen poistuu päiväkodeista, tasa-arvo vähentyy toiminnan siirtyessä yksityisiin päiväkoteihin ja musiikkiopistojen iltaryhmiin, joihin kaikki perheet eivät lapsiaan eri syistä voi tuoda. Esimerkiksi Porvoonseudun musiikkiopistossa tehdyssä Virvatuli-kyselyssä (2014) musiikkileikkikoululaisten vanhemmat olivat erittäin tyytyväisiä nimenomaan päiväkotiyhteistyöhön ja sen suomiin etuihin lapsiperheen arjen helpottamisessa.

Tamperi
Heidi Tamper

Heidi Tamper toimii päiväkoteja kiertävänä musiikin varhaiskasvattajana, mutta kokee vahvasti olevansa myös kunkin päiväkodin oma muusikko. Taidekohtaamisia lasten yksilötasolla kertyy viikoittain n. 200, lukuvuodessa 6000. Valtakunnallisella tasolla päästään huimiin lukuihin. Nyt tämä rakentumassa oleva arvokas verkosto joutuu uhanalaiseksi.

Taidetoiminta tuo väistämättä yhteiskuntaamme hyvinvointia. Olosuhteiden tulisi luonnollisesti olla, tai ne tulisi muuttaa sellaisiksi, ettei toiminta eriarvoista lapsia. Jos ei muuten, niin laajemmilla rakenteellisilla muutoksilla. On olemassa myös vahva näkemys sen puolesta, että tässä toiminnassa voittavat myös ne osapuolet, jotka eivät taidetunneille osallistu. Hyötyinä ovat mm. taidetoiminnan imeytyminen koko päiväkodin toimintakulttuuriin sekä pienryhmätoiminta. Tamperin kokemuksen mukaan hyödyt näkyvät päiväkodeissa, kunhan päiväkodin normaali henkilökunnan resursointi on kohdallaan.

Kaikki lapset ja perheet eivät ole kiinnostuneita musiikkileikkikoulusta ja jäävät omasta halustaan toiminnan ulkopuolelle, vaikka mahdollisuus osallistumiseen muilta osin järjestyisikin. Varhaisiän musiikinopettajan opettaessa niitä lapsia, jotka ovat musiikkileikkikoulun valinneet, avautuu muulle päiväkotihenkilöstölle mahdollisuus pienryhmätyöskentelyyn muskarin ulkopuolelle jäävien lasten kanssa.

tasaaKun päiväkodin henkilökunta osallistuu musiikkileikkikoulutunnille, siirtyy osa muskarin lauluista ja leikeistä aikuisten mukana myös koko muulle ryhmälle, jolloin toiminnan vaikutukset heijastuvat kaikkiin päiväkodin lapsiin. Joissakin päiväkodeissa varhaisiän musiikinopettaja myös kouluttaa säännöllisesti päiväkotihenkilöstöä, jolloin koko päiväkoti hyötyy musiikkileikkikoulusta. Taiteen perusopetuksen opettajien järjestämät koulutustilaisuudet on ainakin Espoossa koettu erittäin tärkeiksi mahdollisuuksiksi tutustua eri taiteen aloihin.

Toivomme, että 100-vuotiaan Suomen laki ja sen tulkitsijat ovat viisaita ja päätyvät ratkaisuun, joka mahdollistaa lasten harrastamisen päiväkodeissa jatkossakin sekä tukee taideopettajan ja varhaiskasvattajan monialaista yhteistyötä entistä paremmin. Haluaisimme kohdata lapset heidän arkensa keskellä ja antaa heille ilon ja rauhoittumisen hetkiä taiteen parissa. Ne hetket ovat äärimmäisen arvokkaita.

Laura Koskelo, puheenjohtaja, Varhaisiän musiikinopettajat ry
Heidi Tamper, musiikkikasvattaja, muusikko