Tietosuojaseloste

Suomen musiikkikasvatusseura – FiSME ry
Tietosuojaseloste

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2016/679 sekä henkilötietolain 523/1999 10 §:n mukainen tietosuojaseloste ja seloste tietojen käsittelytoimista FiSME ry:ssä.

Rekisterin pitäjä
Suomen musiikkikasvatusseura – FiSME ry
Y-tunnus 0960669-0

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Yhdistyksen pääsihteeri Jenni Jäske, musiikkikasvatus@gmail.com

FiSME ry:n jäsenrekisteri
Tietoja säilytetään sähköisessä rekisteripalvelussa (FloMembers-jäsenrekisteri / palveluntarjoaja Flo Apps Oy). Järjestelmä täyttää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimukset. Sitä monitoroidaan ympäri vuorokauden. Jäsentietojen tietoturvasta on huolehdittu muun muassa seuraavasti: 1. Verkkoliikenne on SSL-suojattu. 2. Salasanat säilytetään järjestelmässä kryptattuina. 3. Kriittiset operaatiot tallennetaan järjestelmälogeihin.

Rekisterin pitämisen peruste
Henkilötietoja tallennetaan rekisteriin, jotta tiedetään, keitä yhdistyksen jäsenet ovat ja miten heidät tavoittaa. Henkilötietoja voidaan käyttää vain ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin, jotka ovat seuraavat
• yhdistyksen jäsenmäärän seuraaminen
• jäsenmaksujen lähettäminen
• jäsentiedotteet ja muu yhdistyksen kautta kulkeva tiedotus
• kurssien laskutus
• analysointi ja tilastointi
• kohdistettu tiedottaminen tietylle jäsenryhmälle, esimekiksi tietyn kurssin osallistujille

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja
• Nimitiedot
• Osoitetiedot
• Puhelinnumero
• Sähköpostiosoite
• Ammatti, koulutus, musiikkikasvatuksen toimialatietoja
• Jäsenmaksun suuruus
• Liittymispäivämäärä

Jäseniä koskevat tiedot
saadaan seuraavista lähteistä:
Jäseniltä itseltään, heidän täyttämistään liittymislomakkeista, tai heidän sähköpostitse, puhelimitse, lomakkeella tai suullisesti ilmoittamanaan.


Tietojen säilyttämisaika
Tietoja säilytetään vähintään niin kauan kuin henkilö on jäsenenä FiSME ry:ssä. Voimme kuitenkin joutua säilyttämään joitakin käyttäjän henkilötietoja noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä myös yhdistyksen jäsenyyden päättymisen jälkeen.


Henkilötietojen käsittelijät
• Yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
• Yhdistyksen sihteeri
• Yhdistyksen taloudenhoitaja
• FiSME ry:n kirjanpitäjä (pike-yrityspalvelut)
• Tarvittaessa yhdistyksen hallituksen jäsenet

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle,
paitsi että jäsenrekisteristä lähtevät sähköpostiviestit ja tekstiviestit välitetään yhdysvaltalaisten palvelimien kautta. Emme myy tai vuokraa jäsenten henkilötietoja kolmansille osapuolille. Luovutamme tietoja kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa:
• Voimme luovuttaa käyttäjän henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.
• Voimme luovuttaa tietoja tilastollista, tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten edellyttäen, että tiedot on muutettu sellaiseen muotoon, että tiedon kohde ei enää ole niistä tunnistettavissa.
• Mikäli fuusioimme tai muutoin järjestelemme toimintaamme, käyttäjän henkilötietoja voidaan luovuttaa uuden organisaation sisällä.


Rekisteröidyn oikeudet
Olemme sitoutuneita tarjoamaan yhdistyksemme jäsenille valintoja ja hallintamahdollisuuksia tietosuojaan liittyen. Alla listaamme erilaisia tapoja, joilla käyttäjämme voivat vaikuttaa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn.

Tietojen tarkastus- ja oikaisuoikeus
Rekisteröidyllä jäsenellä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tämä tapahtuu tekemällä yhdistyksen sihteerille tarkastuspyyntö tiedoista. Pyyntö tulee lähettää osoitteeseen petri.aarnio(at)khmusiikki.fi. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä kirjallisesti edellä mainituille henkilöille.

Oikeus poistaa tiedot
Rekisteröidyllä jäsenellä on oikeus pyytää poistamaan tiedot, jotka yhdistyksen jäsenrekisterissä hänestä ovat. Yhdistyksen jäsenyyden edellytyksenä kuitenkin on, että pyydetyt ja tarvittavat jäsentiedot on toimitettu yhdistykselle.

FiSME ry:n hallitus