Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

1. YLEISTÄ TOIMINNASTA

1.1 Kansallinen toiminta

Suomen musiikkikasvatusseura – FiSME ry. toimii eri musiikkikasvatustahojen yhteydenpitäjänä tarkoituksenaan edistää ja kehittää musiikkikasvatusta.
Yhdistys edesauttaa musiikkikasvatuksen sisällöllistä kehitystyötä ja ajatustenvaihtoa sekä edistää musiikkikasvattajien mahdollisuuksia esitellä uusimpia menetelmiä ja tutkimustuloksia suomalaisessa musiikkipedagogiikassa.
Yhdistys vaikuttaa myös kulttuuripoliittiseen päätöksentekoon musiikkikasvatuksen osa-alueiden kehittämiseksi ottamalla kantaa ja antamalla lausuntoja kulttuuripoliittisista kysymyksistä.
Yhteydenpito ja tiedottaminen suuntautuu Suomessa yhdistyksen jäseniin, musiikkikasvatuksen järjestöihin, musiikkikasvatuksen koulutusyksiköihin, musiikkioppilaitoksiin ja tiedotusvälineisiin.

1.2 Kansainvälinen toiminta

Suomen musiikkikasvatusseura – FiSME ry on ISME virallinen INA-edustaja Suomessa ja pitää yhteyttä ISME:n luottamus- ja toimihenkilöihin, konferenssien ja seminaarien järjestäjiin sekä muihin kansainvälisiin musiikkikulttuuri- ja musiikkikasvatuselimiin ja -tahoihin sekä alan henkilöihin.

2. KONFERENSSIT, SEMINAARIT SEKÄ MUU TUTKIMUS- JA KOULUTUSTOIMINTA

2.1 Musiikkikasvatuksen verkostotapaamiset
FiSMEllä on alan johtava rooli musiikkikasvatustoimijoiden yhteisen keskustelufoorumin eli verkostotapaamisten koollekutsujana. Toiminto aloitettiin vuonna 2012 ja tapaamisiin on osallistunut musiikkikasvatuksen keskeisiä vaikuttajatahoja noin kaksikymmentä kerrallaan. Verkostotapaamisia järjestetään 3-4 vuoden 2015 aikana.

2.2 Valtakunnalliset musiikkikasvatuspäivät

II valtakunnalliset musiikkikasvatuspäivät järjestetään 12.–14.11.2015. FiSME on tapahtuman pääjärjestäjä ja kokoaa ohjelman siihen. Yhteistyökumppaneita ovat musiikkikasvatuksen kaikki merkittävät toimijat.

Tapahtuman teemana on musiikkikulttuurin erilaiset ilmentymät, monikulttuurisuus, kansainvälisyys, yhteistyö ja yhteisöllisyys.

Tapahtuman tavoitteina on alan ihmisten verkostoituminen, uusimman musiikkikasvatustutkimuksen tulosten jakaminen ammattilaisten tietoisuuteen ja käytännön toimintaan sekä musiikkiharrastuksen hyvinvointia ja elämänlaatua lisäävän vaikutuksen välittäminen suuren yleisön keskuuteen.

Musiikkikasvatuspäiville on oma hankesuunnitelma ja rahoitus.

2.3 ISME-konferenssi, Glasgow 2016

FiSME tiedottaa ISME-konferenssista musiikkikasvatusalan toimijoita Suomessa sekä kannustaa ja pyrkii tukemaan eri tavoin vuoden 2016 ISME-konferenssiin sekä komissioiden seminaareihin osallistujia.

3. JULKAISUTOIMINTA JA TIEDOTTAMINEN

3.1 FiSME-jäsenkirjeet ja verkkosivut

Seuran verkkosivut toimivat jäsenten käytössä ja niillä tiedotetaan FiSME:n, ISME:n ja musiikkikasvatusta tarjoavien oppilaitosten ja järjestöjen toiminnasta. Kuukauden kolumnissa on vieraileva kirjoittaja, joka avaa musiikkikasvatukseen uusia näkökulmia ja kertoo ajankohtaisista asioista.

Jäsenkirjeitä lähetetään noin 4 vuodessa ja niissä kerrotaan toiminnasta ja alan tapahtumista.
Yhdistyksen Facebook-sivu vastaa nopean sosiaalisen kanssakäymisen tarpeisiin ja linkittää toiminnan Fismen verkkosivuille.

3.2 Musiikkikasvatuskirja ja julkaisutoiminta

Musiikkikasvatus-kirjan jakelu jatkuu. Välitetään tietoa myös muusta uudesta musiikkikasvatuskirjallisuudesta yhteistyössä muiden alan kustantajien kanssa, joista yhteistyötä on jo ollut mm. Opetushallituksen ja PS-kustannuksen kanssa.

4. TOIMINTA-AJATUS JA SUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2020

Jatketaan strategiatyötä, minkä avulla kirkastetaan toiminta-ajatusta ja tehostetaan yhdistyksen toimintaan tavoitteidensa saavuttamiseksi. Hallituksen jäsenten vastuualueet ovat kiteytyneet heidän toimialojaan vastaaviksi ISME:n komissiojakoa Suomen oloihin soveltaen.

5. MUU TOIMINTA
5.1. FiSME osallistuu Suomen musiikkineuvoston jäsenenä Suomen musiikkielämän kehittämiseen ja kansainvälisen yhteistoiminnan kehittämiseen Maailman musiikkineuvoston ja Euroopan musiikkineuvoston kautta.
5.2. Tuetaan FiSME:n toimintaideologiaan liittyviä paikallisia tapahtumia.
5.3. Tuetaan opiskelijatapahtumia, joiden tavoitteena on koota yhteen ja tiivistää suomalaisten musiikkikasvatuksen eri osa-alueita edustavien järjestöjen välistä yhteistyötä.
5.4. Aktivoidaan opiskelijoiden osallistumista ISME:n toimintaan pitämällä yhteyttä musiikkikasvatuksen opiskelijajärjestöihin.
5.5. Vaikutetaan aktiivisesti ISME-konferenssien laatuun ja sisältöihin.
5.6. FiSME pyrkii musiikkikasvatuskirjaston perustamiseen tähtääviin toimiin ja on osallisena mahdollisessa siihen tähtäävässä hankkeessa.

SUOMEN MUSIIKKIKASVATUSSEURA – FiSME ry
c/o Keski-Helsingin musiikkiopisto
Helsinginkatu 3-5
00500 Helsinki
www.fisme.fi

TALOUSARVIO VUODELLE 2015

MENOT

Yleiskulut (6.100)
Posti 350
Jäsenmaksut 700
Markkinointi 500
Toimistotarvikkeet 150
Syyskokous 400
Vuosikokous 550
Tilintarkastus 400
Pankkikulut 300
Matkat (kotimaan kongressit tms.) 800
Sihteeripalvelut 1.500
Muut hallintokulut 450

Verkostotapaamiset (2.250)
Matkat 1.300
Palvelut 750
Muut kulut 200

II valtakunnalliset musiikkikasvatuspäivät (48.100)
Erillinen arvio

MENOT YHTEENSÄ 56.450

TULOT

Jäsenmaksut, Henkilöjäsenet 100 x 20 € 2.000
Jäsenmaksut, eläkeläiset/opiskelijat 50 x 10 € 500
Jäsenmaksut, Yhteisöt 8 x 100 € 800
Musiikkikasvatuskirjan tuotot 35 € x 30 kpl 1.050
OKM, toiminta-avustus 4.000
II valtakunnalliset musiikkikasvatuspäivät 48.100

TULOT YHTEENSÄ 56.450