Toimintasuunnitelma vuodelle 2014

1. YLEISTÄ TOIMINNASTA

1.1 Kansallinen toiminta
Suomen musiikkikasvatusseura – FiSME ry. toimii eri musiikkikasvatustahojen yhteydenpitäjänä tarkoituksenaan edistää ja kehittää musiikkikasvatusta.

Yhdistys edesauttaa musiikkikasvatuksen sisällöllistä kehitystyötä ja ajatustenvaihtoa sekä edistää musiikkikasvattajien mahdollisuuksia esitellä uusimpia menetelmiä ja tutkimustuloksia suomalaisessa musiikkipedagogiikassa.

Yhdistys vaikuttaa myös kulttuuripoliittiseen päätöksentekoon musiikkikasvatuksen osa-alueiden kehittämiseksi ottamalla kantaa ja antamalla lausuntoja kulttuuripoliittisista kysymyksistä.

Yhteydenpito ja tiedottaminen suuntautuu Suomessa yhdistyksen jäseniin, musiikkikasvatuksen järjestöihin, musiikkikasvatuksen koulutusyksiköihin, musiikkioppilaitoksiin ja tiedotusvälineisiin.

1.2 Kansainvälinen toiminta
Suomen musiikkikasvatusseura – FiSME ry. pitää yhteyttä pääorganisaation luottamus- ja toimihenkilöihin, ISME:n maailmankonferenssin ja -seminaarien järjestäjiin sekä muihin kansainvälisiin musiikkikulttuuri- ja musiikkikasvatuselimiin ja -tahoihin ja alan henkilöihin.

2. KONFERENSSIT, SEMINAARIT JA MUU KOULUTUSTOIMINTA

2.1 Musiikkikasvatuksen verkostotapaamiset
FiSMEllä on alan johtava rooli musiikkikasvatustoimijoiden yhteisen keskustelufoorumin eli verkostotapaamisten koollekutsujana. Toiminto aloitettiin vuonna 2012 ja tapaamisiin on osallistunut musiikkikasvatuksen keskeisiä vaikuttajatahoja noin kaksikymmentä kerrallaan. Verkostotapaamisia tullaan kutsumaan koolle 3-4 kertaa vuoden 2014 aikana.

2.2 Musiikkikasvatusseminaari
FiSME järjestää yhden seminaarin verkoston sisältötoiveista vuoden 2014 syksyllä. Samalla pohjustetaan vuoden 2015 Valtakunnallisia musiikkikasvatuspäiviä.

2.3 Valtakunnalliset musiikkikasvatuspäivät
FiSME kerää kokemukset, palautteet ja tulokset loppuvuodesta 2013 pidetyiltä ensimmäisiltä Valtakunnallisilta musiikkikasvatuspäiviltä ja alkaa valmistella jatkoa vuodelle 2015.

2.4 ISME-konferenssi, Brasilia 2014
FiSME tiedottaa ISME-konferenssista musiikkikasvatusalan toimijoita Suomessa sekä kannustaa ja pyrkii tukemaan eri tavoin vuoden 2014 ISME-konferenssiin sekä komissioiden seminaareihin osallistujia.

3. JULKAISUTOIMINTA JA TIEDOTTAMINEN

3.1 FiSME-uutiskirjeet ja verkkosivut
FiSME-uutiskirjeissä ja seuran verkkosivuilla tiedotetaan FiSME:n, ISME:n ja musiikkikasvatusta harjoittavien oppilaitosten ja järjestöjen toiminnasta.
Kehitetään juuri uudistettuja verkkosivuja sekö luodaan Facebook-sivu palvelemaan koko jäsenkuntaa ja muita alan toimijoita entistä kätevämmin.

3.2 Musiikkikasvatuksen ajankohtaiset asiat
Aletaan koota ja ylläpitää FiSMEn verkkosivuilla puheenvuoroja sekä ns. ”kuukauden kolumnia”, jossa tuodaan esiin musiikkikasvatuksen ajankohtaisista aiheita.

3.3 Musiikkikasvatuskirja
Eri koulutustahojen kurssikirjaksi valikoituneen Musiikkikasvatus-kirjan jakelua jatketaan.
Pyritään välittämään tietoa myös muusta uudesta musiikkikasvatuskirjallisuudesta yhteistyössä muiden alan kustantajien kanssa.

4. TOIMINTA-AJATUS JA SUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2018

Jatketaan strategiatyötä, minkä avulla kirkastetaan toiminta-ajatusta ja tehostetaan yhdistyksen toimintaan tavoitteidensa saavuttamiseksi. Jaetaan hallituksen jäsenille vastuualueet heidän toimialojensa mukaisesti vastaamaan ISME:n komissiojakoa Suomen oloihin soveltuen.

5. MUU TOIMINTA

5.1. FiSME osallistuu Suomen musiikkineuvoston jäsenenä Suomen musiikkielämän kehittämiseen ja kansainvälisen yhteistoiminnan kehittämiseen Maailman musiikkineuvoston ja Euroopan musiikkineuvoston kautta.
5.2. Tuetaan FiSME:n toimintaideologiaan liittyviä paikallisia tapahtumia.
5.3. Tuetaan opiskelijatapahtumia, joiden tavoitteena on koota yhteen ja tiivistää suomalaisten musiikkikasvatuksen eri osa-alueita edustavien järjestöjen välistä yhteistyötä.
5.4. Aktivoidaan opiskelijoiden osallistumista ISME:n toimintaan pitämällä yhteyttä musiikkikasvatuksen opiskelijajärjestöihin.
5.5. Vaikutetaan aktiivisesti ISME-konferenssien laatuun ja sisältöihin.
5.6. FiSME pyrkii musiikkikasvatuskirjaston perustamiseen tähtääviin toimiin ja on osallisena mahdollisessa siihen tähtäävässä hankkeessa.

SUOMEN MUSIIKKIKASVATUSSEURA – FiSME ry.
TALOUSARVIO VUODELLE 2014

MENOT, YHTEENSÄ 11.350
Yleiskulut (6100)
Posti 350
Jäsenmaksut 700
Markkinointi 500
Toimistotarvikkeet 150
Syyskokous 400
Vuosikokous 550
Tilintarkastus 400
Pankkikulut 300
Matkat (kotimaan kongressit tms.) 800
Sihteeripalvelut 1.500
Muut hallintokulut 450

Verkostotapaamiset ja seminaari (2350)
Matkat 400
Kouluttajat 1.000
Esitteet 300
Ostopalvelut 550
Muut kulut 100

ISME kongressi, Brasilia 2014 (2.900)
Matkat 1.700
Majoitukset 500
Osallistumiset 500
Muut 200

TULOT, YHTEENSÄ 11.350
Jäsenmaksut, Henkilöjäsenet 100 x 20 € 2.000
Jäsenmaksut, eläkeläiset/opiskeljat 50 x 10 € 500
Jäsenmaksut, Yhteisöt 8 x 100 € 800
Musiikkikasvatuskirjan tuotot 35 € x 30 kpl 1.050
Brasilia, avustukset 2.000
OKM, toiminta-avustus 5.000