Säännöt

Voimassaolevat säännöt

Voimassaolon alku: 28.04.2023 08:13:15

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Suomen musiikkikasvatusseura – FiSME (Finnish Society for Music Education)
ry.
Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toimialueena Suomi.
2 § TARKOITUS JA TOIMINTA
Suomen musiikkikasvatusseura – FiSME ry on yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää kansallista ja
kansainvälistä musiikkikasvatusta. Yhdistys pyrkii kehittämään Suomen musiikkikasvatusta ja sen
yhteyksiä kansainväliseen musiikkikasvatukseen. Toiminnan piiriin kuuluu musiikkikasvatus sekä
ammatillisena että osana yleistä kasvatusta ja yhteiskunnan kulttuurielämää.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
järjestää musiikkikasvatukseen liittyviä kokouksia, seminaareja ja teemapäiviä
toimittaa julkaisuja ja muuta tiedottavaa materiaalia
perustaa tarvittaessa jaostoja, toimikuntia ja työryhmiä huolehtimaan yhdistyksen toimintaan
liittyvien erityiskysymysten käsittelemisessä.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi periä henkilö-, yhteisö- ja kannatusjäsenmaksuja sekä ottaa
vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja.


3 § JÄSENET
Yhdistykset jäseniksi voivat liittyä

 • Henkilöjäsenet: musiikkikasvatuksen piirissä toimivat tai siitä kiinnostuneet henkilöt, jotka
  haluavat edistää yhdistyksen pyrkimyksiä, voivat liittyä yhdistyksen henkilöjäseniksi maksamalla
  vuotuisen jäsenmaksun.
 • Yhteisöjäsenet: musiikkikasvatukseen kokonaan tai osittain keskittyneet järjestöt, oppilaitokset,
  säätiöt tai muut oikeuskelpoiset yhteisöt voivat liittyä yhdistyksen yhteisöjäseniksi maksamalla
  vuotuisen yhteisöjäsenmaksun
 • Kannattajajäsenet: kannattajajäseniksi voivat liittyä liikeyritykset, säätiöt tai muut oikeuskelpoiset
  yhteisöt sekä yksityishenkilöt, jotka haluavat kuulua yhdistykseen ja tukea sitä taloudellisesti
  maksamalla kannattajajäsenmaksun.
 • Kunniajäsenet: henkilöt, jotka ovat ansiokkaasti toimineet yhdistyksen hyväksi, voidaan kutsua
  yhdistyksen kunniajäseniksi. Hallitus asettaa kunniajäsenen ehdolle ja valinta suoritetaan
  yhdistyksen kokouksessa. Kunniajäsenet ovat vapautettuja vuotuisesta jäsenmaksusta. Eri
  jäsenkategorioiden jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.
  Yhdistyksen jäsenet hyväksyy kunniajäseniä lukuun ottamatta hallitus tai pääsihteeri.
  Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
  puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa.
  Hallitus voi erottaa jäsenen, joka ei noudata näitä sääntöjä, joka on toiminut yhdistyksen
  tarkoitusperiä vastaan tai joka on laiminlyönyt jäsenvelvollisuutensa.

4 § HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja kahdeksan (8) muuta varsinaista
jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Puheenjohtajan ja hallituslaisten toimikausi on
kaksi vuotta.
Vuosikokouksessa valitaan tarvittaessa puheenjohtaja seuraavaksi kaksivuotiseksi toimikaudeksi ja
uudet neljä (4) varsinaista jäsentä ja näille henkilökohtaiset varajäsenet erovuorossa olevien tilalle.
Vuosikokous voi valita myös erovuoroiset uudelleen.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut
tarvittavat toimihenkilöt joko keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta.
Toimihenkilön tulee olla yhdistyksen jäsen tai yhteisöjäsenen edustaja.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan ja hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta,
kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään neljä (4) hallituksen jäsentä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään viisi sen jäsentä tai näiden henkilökohtaista varajäsentä,
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella
ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa
kuitenkin arpa.


5 § PÄÄSIHTEERI
Yhdistyksen hallitus valitsee yhdistyksen pääsihteerin. Pääsihteerillä on hallituksen kokouksissa
puheoikeus. Pääsihteeri vastaa toimistaan hallitukselle.
-toimii hallituksen kokouksissa esittelijänä ja sihteerinä
-panee toimeen hallituksen päätökset
-vastaa yhdistyksen päivittäisestä toiminnasta
-toimii yhdistyksen taloudenhoitajana juoksevissa raha-asioissa
-hoitaa yhdistyksen tiedotusta
-edustaa tarvittaessa yhdistystä sen ulkopuolella
-ylläpitää jäsenluetteloa


6 § YHDISTYKSEN NIMENKIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai pääsihteeri, kukin
yksin. Hallitus voi myöntää nimenkirjoitusoikeuden myös muulle henkilölle yksin.


7 § TILIT
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja yhdistyksen
vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.
Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen
vuosikokousta.


8 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän
(7) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu sähköpostitse jäsenistölle tai se tulee julkaista
yhdistyksen verkkosivuilla.

9 § YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi-huhtikuun
aikana.
Jäsenyhteisöllä on äänioikeus yhden edustajansa välityksellä. Yhdistyksen päätökseksi tulee se
esitys, jota enemmistö on kannattanut. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan
mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus;
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi
  ääntenlaskijaa;
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys;
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto;
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;
 7. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle sekä heille
  henkilökohtaiset varajäsenet;
 8. valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
 9. vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun
  suuruus;
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
  Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen
  olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä
  sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Yhdistyksen kokouksissa
  jokaisella jäsenellä on äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni.

10 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa
vähintään kolmen neljäsosan kannatuksella. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen
muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Suomen musiikkikasvatusseura – FiSME ry:n
purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen aatteen edistämiseen purkamisesta
päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

https://drive.google.com/drive/u/0/search?q=s%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6t