11/14: FiSME on INA-edustaja

 

Markku Kaikkonen: FiSME on Suomen INA-edustaja

ISME:n hallitus myöntää maakohtaisesti yhdelle kansalliselle järjestölle oikeuden toimia ISME:n kansallisena edustajana eli INA-jäsenenä (National Affiliate). Suomea ISME:n organisaatiossa edustaa Suomen musiikkikasvatusseura Fisme ry. Tätä kautta yhdistyksellä on suora linkki ISME:n hallitukseen ja komissioihin ja tätä kautta myös laajemmin kansainväliseen verkostoon.

Kansallisten INA-jäsenorganisaatioiden edustajat kokoontuvat aina ISME:n maailmankonferenssin aikana yhteiseen tapaamiseen, missä ISME:n hallitus informoi järjestön tilanteesta ja muista ajankohtaisista aiheista. Tänä vuonna Brasilian konferenssin yhteydessä järjestetyssä INA-tapaamisessa käytiin vilkas ja kriittinen keskustelu INA-jäsenten palvelusta, yhteydenpidosta ja merkityksestä. Yhteisesti todettiin, että eri maiden toimijoiden ja järjestöjen välinen yhteydenpito on tärkeää ja sitä kannattaa tehostaa. Samalla todettiin että INA-perhe voisi entistä tiiviimmin olla yhteyksissä ja jakaa tietoa keskenään. Tätä kautta ajankohtaiset ilmiöt, asiat, tietous ja tapahtumatiedot leviäisivät tehokkaammin eri maiden välillä.

Tapaamisessa nousi esiin INA-jäsenten toive, että ISME ottaisi aktiivisemman roolin INA-toiminnan organisoimisessa ja ylläpitämisessä. Tapaamisessa paikalla olleet ISME:n hallituksen jäsenet jakoivat huolen INA-toiminnan tämänhetkisestä tehottomuudesta ja lupasivat palata asiaan. Kansallisten INA-jäsenten tulisikin olla nyt aktiivisia ja vaatia, mutta samalla myös ideoida miten INA-toimintaa voisi jatkossa tehostaa.

INA-jäsenillä on oikeus edustaa maataan myös ISME:n yleiskokouksessa, missä äänestetään toimintakertomuksen ja –suunnitelman sekä talousasioiden hyväksymisestä. INA-kokouksessa esitettiin ISME:n hallitukselle vahvaa kritiikkiä, koska yleiskokouksen äänestyksiin liittyviä dokumentteja ei ole toimitettu INA-jäsenille tutustuttavaksi etukäteen, vaan ne esitellään vasta yleiskokouksessa. Perinteisesti yleiskokouksessa äänestykset on hoidettu luottaen hallitukseen, mutta luonnollisesti kaikki äänestyksiin liittyvä materiaali ja tieto tulisi olla käytettävissä etukäteen tutustumista varten. INA-kokouksesssa, mutta myös yleiskokouksessa esitetyn kritiikin perusteella ISME:n hallitus on muuttamassa käytänteitä ja jatkossa kaikki materiaali toimitetaan etukäteen INA-jäsenille.

Yleiskokoukseen tuotiin myös esitys erillisen komitean (Constitution, Bylaw & Policy Review Committee) perustamisesta, joka tehtävänä on arvioida miten järjestön ja hallituksen toimintaa, viestintää sekä käytänteitä voitaisiin tehostaa. ISME:n hallitus esitti, että tämä kehitystyö tapahtuisi hallituksen sisäisenä työnä, mutta hieman poikkeuksellisestikin yleiskokouksen osallistujat vaativat useassa puheenvuorossa erillisen komitean perustamista. Lopulta asia otettiin yleiskokouksen äänestettäväksi ja äänestystuloksen perusteella komitea perustetaan ja se aloittaa toimintansa lokakuussa.

Kansallisilla INA-jäsenillä on luonnollisesti mahdollisuus olla vaikuttamassa siihen miten tämä verkosto tulevaisuudessa toimii. Fisme ry:n sisällä ja laajemmin esimerkiksi Fismen verkostotapaamisissa voitaisiinkin yhdessä pohtia voisiko ja kannattaako Fisme ry:n toimia aktiivisena aloitteentekijänä INA-verkoston toiminnan kehittämisessä. Mikäli INA-verkostosta kehittyy aktiivinen käytänteiden, tutkimuksen ja verkostoitumisen kanava, palvelee Fisme ry INA-jäsenyyden kautta parhaimmillaan entistäkin paremmin kaikkea suomalaista musiikkikasvatusta.