Karelia-ammattikorkeakoulu luopuu musiikin koulutuksesta

Karelia-ammattikorkeakoulu luopuu musiikin koulutuksesta

Karelia-amk:n tiedote 16.2.2016

Karelia-ammattikorkeakoulu luopuu musiikin sekä tieto- ja viestintätekniikan koulutuksista

Karelia-ammattikorkeakoulu profiloi koulutuksiaan luopumalla musiikin sekä tieto- ja viestintätekniikan insinöörikoulutuksesta ja vahvistamalla tietojenkäsittelyn tradenomikoulutusta sekä talotekniikan insinöörikoulutusta. Koulutuksista luopuminen tarkoittaa uusien opiskelijoiden sisäänoton lopettamista. Koulutuksissa nyt opiskelevat opiskelijat voivat suorittaa opintonsa loppuun normaalisti.

Korkeakoulut ja opetus- ja kulttuuriministeriö käyvät vuoden 2016 aikana tavoitesopimusneuvottelut, joissa sovitaan korkeakoulujen strategiset tavoitteet vuosille 2017 – 2020. Tulevalla sopimuskaudella korkeakouluilta odotetaan aktiivista osallistumista valtakunnallisiin toimenpiteisiin, joiden avulla edistetään korkeakoulujen työnjaon selkeytymistä, poisvalintoja ja osaamiskeskittymien syntyä. Osana tavoitesopimukseen liittyvää neuvotteluprosessia myös Karelia-ammattikorkeakoulu pyrkii vahvistamaan ja profiloimaan koulutustarjontaansa. Tavoitteena on vahvistaa erityisesti sosiaali- ja terveysalan koulutusta ennakoitujen työelämätarpeiden mukaisesti. Lisäksi luodaan uusia pedagogisia ratkaisuja eri alojen opiskelijoiden yrittäjyysvalmiuksien kehittämiseksi.

Opetus- ja kulttuuriministeriön linjausten perusteella kulttuurialan koulutukseen kohdistuu valtakunnallisesti merkittävä vähentämistarve. Kulttuurialan koulutuksessa Karelia‐ammattikorkeakoulun koulutus- ja tutkintomäärät ovat olleet selvästi alueen työvoimatarvetta suurempia. Näihin haasteisiin vastaamiseksi Karelia‐ammattikorkeakoulu luopuu musiikin koulutuksesta. Perusteluina luopumiselle ovat Karelia‐ammattikorkeakoulun musiikin koulutuksen alhainen vetovoima ja koulutuksen huomattavan korkeat kustannukset suhteessa nykyiseen ja erityisesti kauden 2017–2020 ennakoituun rahoitukseen. Kaikkiaan musiikkipedagogi (AMK)‐ tai muusikko (AMK) ‐tutkintoihin johtavaa koulutusta on tarjolla yhdeksässä ammattikorkeakoulussa. Aloituspaikkamäärältään Karelia-ammattikorkeakoulun musiikin koulutus on pienimpien joukossa.

Karelia-ammattikorkeakoulu profiloi myös ICT‐alan koulutustaan. Osana tätä ratkaisua Karelia‐ammattikorkeakoulu vahvistaa tietojenkäsittelyn koulutusta ja luopuu tieto‐ ja viestintätekniikan insinöörikoulutuksesta. Insinöörikoulutuksen osalta ammattikorkeakoulu vahvistaa vuonna 2014 aloitettua talotekniikan koulutusta.

Sosiaali- ja terveysalan valtakunnallisen vastuunjaon tasapainottamiseksi ammattikorkeakoulun tavoitteena on vahvistaa alan koulutustarjontaa. Erittäin tärkeä perustelu alan koulutuksen vahvistamiselle on myös sosiaali- ja terveydenhuollon uudistettujen palvelujen tuotantomallien valtakunnallinen (Siun sote) pilotointi Pohjois-Karjalassa vuodesta 2017 alkaen. Karelia-ammattikorkeakoulu on solminut strategisen yhteistyösopimuksen Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän kanssa. Sopimuksen mukaisesti Karelia osallistuu aktiivisesti uudistuksen toteuttamiseen ja uusien tuotantomallien luomiseen. Sosiaali- ja terveysalalla Karelia-ammattikorkeakoulu tarjoaa fysioterapeutti, sairaanhoitaja, sosionomi ja terveydenhoitajakoulutusta. Nykyiset koulutusmäärät ovat selvästi tulevaisuuden ennakoituja työvoimatarpeita alhaisemmat.

Taloudellisen taantuman pitkittyminen ja ammattikorkeakoulujen niukkeneva rahoitus ovat entisestään korostaneet toiminnan tuloksellisuuden, tehokkuuden ja kumppanuuksien merkitystä. Nyt tehtyjen ratkaisujen avulla Karelia-ammattikorkeakoulun tavoitteena on vastata alueen työelämän ennakoituihin osaamistarpeisiin.