Verkostotapaamisen antia

Vuoden 2022 ensimmäinen verkostotapaaminen pidettiin etäyhteyksin 26.4. Teemana tapaamisessa oli musiikkikasvatuksen kiinnittyminen nuorten arkeen. Kuulimme neljän musiikkialan opiskelijan kokemuksia oppimisen ja kasvamisen poluista musiikissa: miten eri oppilaitokset, opintopolut ja oman arjen musiikkikokemukset käyvät niissä vuoropuhelua? Pohdimme myös mitä on musiikillinen identiteetti, muusikkous, musiikillinen asiantuntijuus ja harrastaminen tänä päivänä ja miten oppilaitoksina ja musiikkikasvattajina vastaamme tähän?

Tapaamisen aluksi neljä musiikkialan opiskelijaa kertoivat omista kokemuksistaan musiikinopiskelun polulla. Opiskelijanäkökulmaa olivat edustamassa Anni Hautala, Matias Hämäläinen, Sandy Ahjo sekä Eerika Halonen. Opiskelijoiden puheenvuoroissa esiin nousi tärkeinä asioina vanhempien tuki sekä pitkäaikainen opettaja-oppilassuhde. Pitkäjänteinen musiikin harrastaminen edellyttää opiskelijoita tukevia ja motivoivia elementtejä. Myös orkesteri- sekä yhteissoitto koettiin motivoivana asiana, jopa harrastuksen jatkumisen edellytyksenä.

Työelämäkokemukset ja sijaisuudet nähtiin myös tärkeinä asioina opettajuuteen kasvamisen kannalta. Opettajan sijaisuudet jo opiskeluaikana toivat musiikinopiskelijoille maistiaisia työn konkretiasta ja antoivat mahdollisuuden soveltaa opittua käytäntöön: sijaisuudet myös selkiyttivät opiskelijan näkemystä musiikinopettajaksi opiskelusta. Kohtaamiset oppilaiden kanssa ja oman työn merkitys tuli näkyväksi.

Opetuksen laatu kaikenkaikkiaan nähtiin korkealaatuisena: opettajat tänä päivänä ovat monipuolisia ammattilaisia. Opetuksessa huomioidaan aiempaa paremmin myös ergonomia ja (työ)hyvinvointi. Pedagoginen osaaminen on myös huippua. Tutkimusmaailman puolelta tuleva tietotaito tukee opettajan ja opiskelijan uraa ja polkua.

Koulutuksen tehtävä on pysyä ajan tasalla. Koulutuksen tehtävä on myös ennakoida niitä osaamisia, joita tulevaisuudessa tarvitaan. Tämä ennakointi-funktio on erittäin tärkeä. Koulutuksessa on hyvä huomioida tämän päivän osaamisen ja koulutuksen laaja-alaisuus: myös opettajilta vaaditaan mahdollisesti muuta osaamista kuin se yksi oma substanssiosaaminen.